Reglament de règim intern dels Castellers de Castelldefels

 versió 03/04/2016

 1. Sobre la colla
 2. Origen

La colla castellera “Castellers de Castelldefels” té el seu origen al 1982, al si de l’Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, de la qual n’és fundadora i en depèn administrativament i econòmicament.

 1. Objectius
  1. Promocionar el fet casteller
  2. Promocionar la cultura catalana
  3. Promocionar la ciutat de Castelldefels, la seva cultura i les seves festes.
 2. Activitats
  1. Aixecar castells en l’àmbit principal de Catalunya, però també allà on es requereixi.
  2. Organitzar activitats culturals relacionades amb el fet casteller.
  3. Organitzar activitats culturals i lúdiques per als seus socis
  4. Participar, dins l’àmbit de l’ACPC, en les activitats que aquesta proposi, així com participar en les activitats municipals acordades.

El Pressupost

 1. El pressupost de la colla castellera forma part del pressupost global de l’ACPC i és acordat per la junta de l’ACPC
 2. Al principi d’any, la junta tècnica el·labora un pressupost en funció de les necessitats de la colla, que envia a la junta de l’ACPC perquè aquesta l’avaluï.
 3. El pressupost, una vegada avaluat, esmenat i ratificat per la Junta, serà sotmès a l’assemblea de l’ACPC, que el votarà en el seu conjunt.
 4. Les activitats que originin qualsevol remuneració, aquesta, excepte si es pren l’acord contrari, anirà carregada a favor del pressupost de l’ACPC, tenin en compte aquesta, l’origen de la mateixa a l’hora de repartir-la.
 5. En canvi, les activitats que generin algun càrrec, anirà contra el pressupost anual de la colla.
 6. Qualsevol activitat que generi un càrrec extraordinari (fora del pressupost ordinari del punt anterior), serà pactada amb la junta de l’ACPC, que tindrà en compte les remuneracions obtingudes per les activitats.
 1. La indumentària

El color de la camisa de la colla és el groc, que prové del color de la bandera del municipi.

Juntament amb la camisa, l’uniforme casteller es completa amb pantalons blancs i faixa negra, a més dels complements, com ara mocadors, casc i protectors bucals (en el cas de canalla del pom de dalt).

 1. La junta directiva

La junta directiva de la colla està formada per la junta directiva de l’ACPC. Això és així en tant que la colla castellera és una colla més de l’ACPC. Els estatuts de l’ACPC, per tant, en delimiten les funcions, el mandat, els membres i el sistema d’elecció dels mateixos. Els membres de la Junta Directiva de l’ACPC poden ser membres o no de la colla castellera.

 1. La junta tècnica
 2. Composició: La junta tècnica dels castellers de Castelldefels està encapçalada pel Cap de colla, que és qui designa les persones que consideri per tal de formar l’equip tècnic.
 3. Funcions: La junta tècnica elaborarà el calendari d’actuacions, les estratègies comunicatives i d’assaig, dirigirà els assaigs i actuacions, designarà equips de treball per a totes aquelles activitats que es creguin útils per a la colla, i, en conjunt, vetllarà pel bon funcionament de la colla. La junta tècnica valorarà i proposarà (i executarà, si s’escau) mesures disciplinàries en casos de conflicte. La valoració i proposta es farà a la junta directiva desprès d’escoltar les parts. La junta tècnica escoltarà els castellers en les seves opinions, propostes i desitjos. És atribució del Cap de Colla decidir quan tindran lloc les eleccions a la junta tècnica (dins el termini del seu mandat, i amb un mínim de trenta (30) dies abans del dia de l’elecció). La junta tècnica es coordinarà amb la junta de l’ACPC per tot allò que ambdues requereixin.
 4. Mandat: el Cap de Colla s’escull per dues temporades consecutives, sense perjudici que aquest es pugui presentar per a la reelecció.
 5. Sistema d’elecció: l’elecció del cap de colla es farà per vot directe, en assemblea. L’elecció del candidat es farà per majoria simple dels castellers amb dret a vot a l’assemblea. En el cas que no hi hagi candidatures presentades, la junta directiva de l’ACPC es farà càrrec de la colla, i en designarà un Cap de Colla temporal o prendrà les mesures que estimi correctes.

Les candidatures que es presentin, ho han de fer a la junta directiva, des del dia que el Cap de Colla convoqui eleccions fins set (7) dies abans de l’elecció, per tal de donar a la junta directiva temps a enviar les comunicacions als castellers.

 1. Deures: Els membres de la tècnica, en tant membres dels Castellers de Castelldefels, tenen els mateixos drets i deures que la resta de membres, a més:
  1. Escoltar les preocupacions, queixes i suggeriments dels membres.
  2. Resoldre (o transmetre a la junta de l’ACPC) les preocupacions i suggeriments que estimi oportuns.
  3. Prendre part en la resolució de disputes entre membres i entre aquets i altres membres de l’ACPC
  4. Establir i executar les sancions cautelars als membres mentre no puguin ser ratificades per l’assemblea.
  5. Establir les sancions perquè les ratifiqui l’assemblea.
  6. Executar les sancions ratificades.
  7. Elaborar i establir un calendari d’actuacions, activitats i assaigs (si s’escau).
  8. Determinar els grups de treball per dur a terme les activitats proposades.
  9. Assistència (o designació d’un equip que assisteixi) a les reunions de les diferents entitats a les quals estigui subscrita la colla.
  10. Promoure l’equitat entre els membres de la colla, independentment del seu gènere, identitat sexual u origen ètnic.
 2. L’assemblea
 3. És un dels òrgans de decisió de la colla.
 4. Funcions de l’assemblea
  1. Elecció del Cap de Colla
  2. Modificar el reglament de règim intern
  3. Acordar el pressupost anual, incloent les aportacions extres dels membres
  4. Ratificar la baixa dels membres proposats per la junta tècnica o la junta directiva.
  5. Resoldre totes aquelles qüestions que es proposin i que no puguin ser resoltes per la junta tècnica o la directiva.
 5. L’assemblea es reuneix, de forma ordinària, un cop l’any, a principis d’any.
 6. L’assemblea es pot reunir, en caràcter extraordinari, quan ho decideixin la junta tècnica, la junta directiva o bé un mínim d’un 10% de castellers.
 7. L’assemblea es reuneix, amb caràcter extraordinari, cada dos anys, per l’elecció del Cap de Colla.
 8. Els acords presos en assemblea són d’obligat compliment i han de ser notificats als membres de la colla.
 9. Els seus membres
 10. Podran ser membres de la colla castellera Castellers de Castelldefels, les persones físiques que ho sol·licitin, sense restriccions d’edat (els menors d’edat mitjançant autorització paterna).
 11. Els menors de 16 anys seran considerats Membres Infantils, tots els altres, són considerats Membres Adults. A efectes pràctics, les persones entre 16 i 18 anys necessitaran l’autorització paterna per efectuar l’activitat, però res mes.
 12. Aquesta pertinença es fa efectiva mitjançant el pagament de la quota de l’Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels.
 13. Les persones que desitgin ser membres de la colla, ho han de sol·licitar a la junta directiva o bé a la junta tècnica, que valoraran la seva sol·licitud. Una vegada aprovada la sol·licitud d’ingrés, els futurs castellers han d’abonar la corresponent quota de l’ACPC. La quota de l’ACPC és vàlida per un any natural, de l’1 de gener al 31 de desembre.
 14. Tots els membres de la colla, i els que sol·liciten ser-ho, hauran d’acomplir allò que s’estableix en la següent normativa de Règim Intern:

 

 

 1. Drets dels membres
 2. Participar activament en els assaigs, actuacions i activitats de la colla castellera, així com en la seva preparació i desenvolupament. El compromís és un element necessari essencial per poder participar amb plenitud a les activitats de la colla.
 3. Rebre informació de les decisions de la junta directiva, junta tècnica i l’assemblea, així com de totes les activitats, assaigs i actuacions de la colla.
 4. Dret a veu

Tots els membres de la colla tenen veu en totes les assemblees de la colla i en totes aquelles qüestions que se’ls requereixi.

 1. Dret i delegació de vot
  1. Els membres infantils dels Castellers de Castelldefels no tenen dret a vot en les assemblees de la colla.
  2. La Resta de Membres Adults tenen dret a vot en totes les assemblees sempre que:
   • Figurin al registre de l’Agrupació de Cultura Popular de l’entitat com a Castellers de Castelldefels (sense perjudici de pertànyer a una altra colla de l’ACPC). Es a dir, estiguin al corrent de la quota.
   • El seu compromís personal els permeti exercir el vot.
  3. Els castellers que desitgin delegar el seu vot, ho han de fer avisant prèviament a la junta directiva o junta tècnica. L’avís ha de ser per escrit, especificant el casteller que delega el vot i el dipositari del vot.
 2. Els Membres Adults poden escollir i ser escollits (prèvia presentació de candidatures en alguns casos) per aquelles tasques que puguin esdevenir.
 3. Participar activament en l’organització, preparació i desenvolupament de les activitats del Castellers de Castelldefels, d’acord amb les directrius que aportin la junta tècnica o la junta de l’Agrupació, o les persones designades per elles com a encarregats de l’activitat.
 4. Formar part de les assemblees.
 5. Tots els membres de la colla que estiguin al corrent del pagament de la quota, disposaran d’una assegurança a càrrec de l’Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels (ACPC).
 6. Tenir una còpia d’aquesta normativa per al seu coneixement i aplicació.
 7. Fer arribar als responsables tècnics les seves opinions sobre la colla o els castells i activitats que s’hi practiquen.
 8. Utilitzar el local i els materials de la colla en totes aquelles activitats previstes per la colla.
 9. Obtenir la camisa i escut de la Colla, pagant-ne el seu preu de cost. El casteller és propietari i responsable d’aquest material.
 10. Ser escoltats prèviament a la imposició de mesures disciplinàries.
 11. Ser respectats pels altres membres de la colla.
 • Deures dels membres
 1. Acceptar els estatuts i normatives de règim intern.
 2. Respectar i acomplir els acords presos en assemblea (encara que hi estiguessin absents) o les instruccions dels seus representants (ja sigui la junta tècnica, la junta de l’ACPC o les persones designades per elles).
 3. Assistir regularment als assaigs, actuacions i activitats de la colla, comprometre’s amb els seus objectius i participar en el seu assoliment.
 4. Fer el màxim de silenci i estar atents a les indicacions dels membres de la junta tècnica durant els assaigs i les actuacions, i participar dels mateixos de manera adient i ajustant-se als horaris establerts.
 5. Durant les actuacions, assajos i, especialment, en sortides i activitats de la Colla, cada casteller ha d’evitar o moderar al màxim el consum d’alcohol i altres substàncies alteradores del caràcter.
 6. Presentar-se als assajos, les actuacions i activitats en condicions físiques i psíquiques adequades per no fer perillar la pròpia integritat i la dels altres castellers.
 7. Formar part de les assemblees.
 8. Participar activament en l’organització, preparació i desenvolupament de les activitats del Castellers de Castelldefels.
 9. Estar al corrent de la quota de l’ACPC, així com dels possibles pagaments derivats de l’activitat.
 10. Adquirir la roba i material apropiats i necessaris pel desenvolupament de l’activitat: camisa groga, pantalons blancs i faixa negra (i protector bucal per a la canalla).
 11. El correcte manteniment dels elements comuns: cascs, escales de les rengles, xarxa
 12. El compliment de les normes de seguretat aprovades per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i l’Assemblea del Castellers de Castelldefels.
 13. No fer ús i ostentació de l’uniforme de la colla en activitats alienes a la colla.
 14. Respectar l’uniforme, escut i colors de la colla.
 15. Respectar els altres membres de la colla, i no permetre actituds de menyspreu ni faltes de respecte envers els altres membres.
 1. Règim disciplinari
  1. Pèrdua de la condició de Casteller.

La condició de Casteller de Castelldefels es perd:

 • Per baixa voluntària
 • Per decisió motivada, apreciada per la junta tècnica, la junta de l’ACPC i ratificada en assemblea.
 • Per impagament de les quotes de l’ACPC. Si els impagaments estan degudament justificats, la junta de l’ACPC pot allargar el termini.
 • Per l’incompliment de les obligacions i deures reglamentaris.
  1. Establiment de sancions. Procediment.

L’establiment de sancions vindrà valorat per la junta tècnica i/o la junta de l’ACPC, havent escoltat, prèviament, totes les parts. En el cas que la sanció comporti l’expulsió de la colla, aquesta ha de ser ratificada per l’assemblea.

El cap de colla, havent rebut la denúncia corresponent, exposarà el cas a la resta de la tècnica, que avaluarà el cas, escoltarà les parts i prendrà les accions oportunes. Si el cas afecta a una persona d’una altra colla de l’ACPC o una persona que no sigui de l’ACPC, el cap de colla també exposarà el cas a la junta de l’ACPC.

 1. Faltes:

Són especialment considerades greus les següents:

 • La desobediència pública i greu dels acords de la Junta Tècnica, Junta de l’ACPC o de l’Assemblea General.
 • La comissió d’actes que deteriorin la imatge i el prestigi de la Colla, o d’algun associat, o perjudiquin greument la Colla.
 • La desobediència al cap de Colla o a qualsevol membre de la junta tècnica o la junta de l’ACPC durant les actuacions.
 • La producció d’un dany, intencionadament o per negligència greu, en un bé propi de la Colla o en un bé aliè en actes on participi la Colla.
 • La no acceptació o correcte desenvolupament d’algun dels deures dels membres.
 • Les faltes de respecte de qualsevol tipus a altres persones, ja siguin membres de la colla o no, especialment en públic.
 • La violència verbal, física i/o psicològica a qualsevol persona, sigui membre de la colla o no.